تاثیر افزایش دما بر پرورش دام

تاثیرات دما به شکل هاي مختلف، عملکرد و راندمان تولیدي گاوهاي شیري را تحت تاثیر قرار می دهد. بی شک سود حاصل از سرمایه گذاري در بخش صنعت گاو شیري وابسته به راندمان تولید مثلی آن دارد و تاثیرات بد شرایط آب و هوایی می تواند خسارت هاي زیادي را با کاهش این راندمان از نظر اقتصادي ایجاد کند. از دست رفتن تلقیحات متوالی براي هر گاو علاوه بر خسارت اقتصادي مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز روزهاي باز را افزایش داده و فاصله گوساله زایی را زیاد می کند، همچنین لنگش  به عنوان سومین مشکل صنعت گاو شیري که به طور غیر مستقیم تولید مثل را تحت تاثیر قرار می دهد از دیگر فاکتور هایی است که در شرایط بد آب و هوایی وقوع آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اثر کاهش دما در پرورش دام

در گاو دامنه ي ایده آل حرارتی از 25-13 درجه سانتی گراد می باشد، در این محدوده ي دمایی حیوان در یک آرامش بهینه بوده و دماي بدنش بین1/39-4/38 درجه سانتی گراد می باشد. زمانی که دما از 27 درجه سانتیگراد تجاوز کند، حتی با رطوبت پایین نیز این دما از منطقه ایده آل حرارتی براي گاوهاي پر تولید فراتر است و دام براي خنک کردن خود با صرف انرژي شروع به از دست دادن گرما از طریق سطح پوست و دستگاه تنفس می کند و هر چه دما بالاتر رود در امر خنک کردن بدن خود بیشتر دچار مشکل می شود که این نشانه ای از وقوع استرس گرمایی است. در مطالعه صورت گرفته، شروع دماهاي بحرانی براي استرس گرمایی را بین 26-25 درجه سانتی گراد بیان کرده اند. به طور کلی دام هاي پر تولید به استرس گرمایی حساس ترند زیرا مقدار ماده خشک بیشتري دریافت می کنند و گرماي متابولیکی بیشتري تولید می کنند.
چهار فاکتور موثر بر روي دماي بدن شامل دماي محیط، رطوبت، جریان حرکت هوا و تشعشعات خورشیدي است.    Wiersma Frank  با تهیه ي نموداري بر اساس دما و رطوبت (نمودار4) و بیان اندیس رطوبت و دما ( THI، که براي نشان دادن درجه استرس گرمایی است)، محدوده ي شروع استرس گرمایی را مشخص می کند که بر این اساس زمانی که این اندیس از 72 تجاوز کند شروع بحران استرس گرمایی براي دام خواهد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عوامل موثر بر استرس گرمایی دام

زمانی که شاخص  THIکمتر از72 باشد عدم وجود استرس گرمایی و زمانیکه بین72 تا79  باشد استرس گرمایی خفیف را داریم و استرس گرمایی متوسط در محدوده 79 تا 89 و استرس گرمایی شدید در محدوده 90 تا 99 رخ خواهد داد. بر این اساس در دماي 88/23 تا 66/26 درجه سانتی گراد همراه با رطوبت 65 تا 80 درصد در محدوده ي استرس گرمایی خفیف قرار می گیرد. استرس گرمایی متوسط می تواند در محدوده ي دمائی 66/26 تا 22/32 درجه سانتی گراد و رطوبت 50 تا 100 درصداتفاق بیفتد که منجر به تنفس سطحی و سریع، تعریق فراوان و کاهش تولید شیر بیش از %10شود. استرس گرمایی شدید در دماي22/32 تا 7/37 درجه سانتی گراد و رطوبت 60 تا 100 درصد اتفاق می افتد که باعث له له زدن با دهان باز، بالا رفتن دماي بدن و کاهش %25 تولید شیر می شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری